ชื่อหลักสูตร                                                                                                                          
 • ภาษาไทย        :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง                                    
 • ภาษาอังกฤษ    :  Bachelor of ScienceProgram in Cosmetic Science

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  : 136 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร :  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) :  หลักสูตรวิชาการ

ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา : รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา: ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย        

 •   ชื่อเต็ม    :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
 •   ชื่อย่อ     :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

ภาษาอังกฤษ    

 •  ชื่อเต็ม     :  Bachelor of Science (Cosmetic Science)
 •  ชื่อย่อ      :  B.Sc.(Cosmetic Science)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 •  นักวิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Researcher in developing cosmetic products)
 • นักวิทยาศาสตร์ในการควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Sciencetist in quality control of cosmetic production)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)
 • นักวิชาการในกรม กอง หรือ กระทรวงสาธารณสุข  (Academic sciencetist)
 • ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Business Owner in cosmetic products)
 • ผู้แทนฝ่ายขายวัตถุดิบ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Sale/distributer of material and equipment in cosmetic science)
 • ผู้จัดการสถานเสริมความงามและสปา (Beuaty & SPA Manager)
 • ผู้ช่วยแพทย์ในคลินิกความงาม