ปรัชญาและความสำคัญ

       มุ่งผลิตบัณฑิตทีมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการปรุง ผสม และพัฒนาเครื่องสำอาง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรมและคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  • มีความรู้ความสามารถและทักษะในการผลิตเครื่องสำอางสามารถปรุง ผสม และพัฒนาเครื่องสำอางให้มีคุณภาพ
  • สามารถตรวจสอบควบคุมคุณภาพเครื่องสำอาง
  • สามารถพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างคุณค่าและสมรรถนะในการทำงาน