ปรัชญาและความสำคัญ

      มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สามารถบูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการปรุง ผสม และพัฒนาเครื่องสำอาง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความรับผิดชอบ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สามารถนำความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางไปประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศ หรืออาจนำไปสู่การส่งออกไปยังต่างประเทศ

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม โดยมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
    1. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ใน การปรุง ผสม และพัฒนาเครื่องสำอาง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้
    2. มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต