หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง : Cosmetic  Science

เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการปรุง ผสม และพัฒนาเคื่องสำอาง
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้มีความรับผิดชอบความเป็นผู้นำเพียบ
พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการประกอบวิชาชีพและการดำรงชีวิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

 การรับตรงร่วมกัน
การรับแบบ Admission
คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
GAT     (วิชาความถนัดทั่วไป)     ค่าน้ำหนัก 10%
PAT 71  (วิชาคณิตศาสตร์)            ค่าน้ำหนัก 10%
PAT 72 (วิชาวิทยาศาสตร์)             ค่าน้ำหนัก 20%
วิชาสามัญ 7 วิชา
เคมี,ชีววิทยา,คณิตศาสตร์,ฟิสิกส์,ภาษาอังกฤษ,สังคม,ภาษาไทย
     คะแนน GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
     GPAX                          ค่าน้ำหนัก 20%
     O-NET                         ค่าน้ำหนัก 30%
     GAT      (วิชาความถนัดทั่วไป)   ค่าน้ำหนัก 10%
     PAT 71 (วิชาคณิตศาสตร์)         ค่าน้ำหนัก 10%
     PAT 72 (วิชาวิทยาศาสตร์)         ค่าน้ำหนัก 30%

   จำนวนรับนักศึกษา
– การรับตรงร่วมกัน             จำนวน  30 คน
– การรับแบบAdmisssion        จำนวน  30 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
– วิทยาเขตศูนย์สุพรรณบุรี

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
2. งานควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
3. การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
4. ผู้แทนฝ่ายขายวัตถุดิบ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
5. งานประเมินผิวในคลีนิกความงาม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ : สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
0 2423 9420-1