รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลายตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) ด้านวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า สามารถสื่อสาร และเขียนภาษาไทยได้
 รอบที่ 1 (Portfolio)
รอบที่ 2 (Quota)
รอบที่ 3 (Admission)
1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ (วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) หรือเป็นนักเรียน ต่างชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) ด้านวิทยาศาสตร์เทียบเท่า และสามารถ สื่อสาร และเขียนภาษาไทยได้

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

3. แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประกอบ ผลการเรียน อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา ความสามารถพิเศษ ใบ ประกาศนียบัตรหรือเกียรติบัตร การทํากิจกรรมต่าง จิต อาสา จงบอกเหตุผลทําไมจึงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ เครื่องสําอาง (ส่ง portfolio มาที่อีเมล cosmetic.suandusit@gmail.com)

4. สอบสัมภาษณ์ (แบบ online)

5. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้น รุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ แปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ (วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ) หรือเป็นนักเรียน ต่างชาติที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) ด้านวิทยาศาสตร์เทียบเท่า และสามารถ สื่อสาร และเขียนภาษาไทยได้

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

3. มีค่าสัดส่วนน้ําหนัก ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 10
– GAT ร้อยละ 20
– PAT 1 ร้อยละ 20
– PAT 2 ร้อยละ 20
– วิชาสามัญ เคมี ร้อยละ 20
– วิชาสามัญ ชีววิทยา ร้อยละ 10

4. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้น รุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ แปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

1. ผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง วิทยฐานะ โดยมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และหลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50

3. มีค่าสัดส่วนน้ําหนัก ดังนี้
– GPAX ร้อยละ 30
– GAT ร้อยละ 30
– PAT 1 ร้อยละ 20
– PAT 2 ร้อยละ 20

4. ไม่เป็นผู้มีความพิการทางสายตา การมองเห็น การได้ยิน การพูด และการสื่อสาร ไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชขั้น รุนแรง ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคบุคลิกภาพ แปรปรวน และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง อันเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

   จำนวนรับนักศึกษา
– รอบที่ 1 (Portfolio)            จำนวน  30 คน
– รอบที่ 2 (Quota)                จำนวน  30 คน
– รอบที่ 3 (Admission)        จำนวน 30 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
– มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตศูนย์สุพรรณบุรี)

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
– ประมาณ 203,800 บาท

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในภาครัฐและเอกชน
2. นักวิทยาศาสตร์ ผู้ทำงานด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
3. ผู้แทนฝ่ายขายเชิงเทคนิค ด้านวัตถุดิบ เครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
4. ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ
5. ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ : สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
0 2423 9420 หรือ สแกน QR code เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม