หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง : Cosmetic  Science


        เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการปรุง ผสม และพัฒนาเคื่องสำอาง

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้มีความรับผิดชอบ

ความเป็นผู้นำเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการประกอบวิชาชีพและการดำรงชีวิต


    คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

        เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์


    คะแนน Admissions

        GPAX              ค่าน้ำหนัก 20%

        O-Net             ค่าน้ำหนัก 30%

        GAT รหัส 85      (วิชาความถนัดทั่วไป)       ค่าน้ำหนัก 10%

        PAT รหัส 71       (วิชาคณิตศาสตร์)         ค่าน้ำหนัก 10%

        PAT รหัส 72       (วิชาวิทยาศาสตร์)         ค่าน้ำหนัก 30%


    จำนวนรับนักศึกษา

       - 30 คน


    สถานที่จัดการเรียนการสอน

       - ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถ.สิรินธร กรุงเทพฯ


    ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

        -


    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        1. งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

        2. งานควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

        3. การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

        4. ผู้แทนฝ่ายขายวัตถุดิบ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

        5. งานประเมินผิวในคลีนิกความงาม    สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ : สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

    0 2423 9420-1