หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง : Cosmetic  Science

เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่บูรณาการศาสตร์และศิลป์ในการปรุง ผสม และพัฒนาเคื่องสำอาง
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีความปลอดภัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพได้มีความรับผิดชอบความเป็นผู้นำเพียบ
พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในการประกอบวิชาชีพและการดำรงชีวิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

 การรับตรงร่วมกัน
การรับแบบ Admission
    1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
    2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์คณิต
    3. สอบสัมภาษณ์
    4. คะแนน ONET ค่าน้ำหนัก 30%
    5. คะแนน GPAX ค่าน้ำหนัก 20 %
    6. คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 10 %
    7. คะแนน PAT 71 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ PAT 71) ค่าน้ำหนัก      10 %
    8. คะแนน PAT 72 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT 72)ค่าน้ำหนัก      30 %
    1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.70
    2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์คณิต
    3. สอบสัมภาษณ์
    4. คะแนน ONET ค่าน้ำหนัก 30%
    5. คะแนน GPAX ค่าน้ำหนัก 20 %
    6. คะแนน GAT ค่าน้ำหนัก 10 %
    7. คะแนน PAT 71 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์ หรือ PAT 71) ค่าน้ำหนัก      10 %
    8. คะแนน PAT 72 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ หรือ PAT 72)ค่าน้ำหนัก      30 %

   จำนวนรับนักศึกษา
– การรับตรงร่วมกัน             จำนวน  30 คน
– การรับแบบAdmisssion        จำนวน  30 คน

สถานที่จัดการเรียนการสอน
– มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตศูนย์สุพรรณบุรี)

  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
2. งานควบคุมคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
3. การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
4. ผู้แทนฝ่ายขายวัตถุดิบ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
5. งานประเมินผิวในคลีนิกความงาม

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ : สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
0 2423 9420-1