โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าทางการเกษตรด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยผลผลิตจากเกลือสมุทร ในเขตชุมชนนาเกลือ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *