รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 (รางวัลชมเชยระดับอุตสาหกรรม)

ขอแสดงความยินดี

นางสาววรรณภา ไชยาไส และ นางสาวปรียาภรณ์ บังคุณ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ร่วมกับ บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด

รับรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 (รางวัลชมเชยระดับอุตสาหกรรม)

จาก ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล

จัดโดน มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ

สำนักงานวนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ณ อาคาร อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *