วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS 63

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ TCAS’63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน จำนวน 40 คน และรอบ 4 Admission จำนวน 40 คน โดยมีกำหนดการ และคุณสมบัติตามภาพ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (17 เม.ย. 63 – 19 พ.ค. 63) รอบที่ 4 Admission (9 พ.ค. 63 – 8 มิ.ย. 63) โทรสอบถามข้อมูลเพื่อมเติม: 02 423 9420 (หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) 02 244 5555 (SDU Service center) 03 596 9633 (SDU วิทยาเขตสุพรรณบุรี)

Read More >>

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับความกรุณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ “ดี” ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้ข้อคำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพดียิ่งๆขึ้น

Read More >>

มาแล้ว นิตยสารแคมปัส สัมภาษณ์น้องๆหลักสูตร “วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง” 💄 สุดยอดไปเลยเด็กๆ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เรียนแล้วรุ่ง 4 ข้อดี เทรนด์นี้กำลังมา! “วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต”

Read More >>

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท สยาม เนเซอรัลโปรดักซ์ จำกัด (Snow girl)

ผศ.ดร.วิชชา  ฉิมพลี  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณาจารย์  และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับบริษัท สยาม เนเซอรัลโปรดักซ์ จำกัด (Snow girl) โดยมีดร.ธนธรรศ  สนธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เนเซอรัลโปรดักซ์ จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และรศ.ดร.ทัศนีย์  พาณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดพัฒนางานวิจัย มอบทุนการศึกษา ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ณ ห้องประชุมชั้น 2                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิริธร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 (ข่าว ปภาวรินทร์/ภาพข่าว ปิยะวัฒน์)  

Read More >>

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรม โครงการการพัฒนานักศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรม โครงการการพัฒนานักศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. สถานที่ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More >>