นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์

นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ โดยนวัตกรรมของผลงานคือการใช้สารให้สีจากธรรมชาติ เน้นใช้พืชสมุนไพรไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้สีจากธรรมชาติมีความคงตัวสูง และพัฒนาเป็นแป้งพัพอัดแข็ง “Curcuma fixer foundation press powder” ที่ใช้สารให้สีจากธรรมชาติที่ผ่านเทคโนโลยีเพิ่มความคงตัว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยังมีการใช้สารจากธรรมชาติทดแทนสารสังเคราะห์อื่น ๆ ในตำรับ ซึ่งจัดว่าเป็น “Natural green color cosmetic” โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวณัฐชยา เเซ่โก นางสาวนภสร ใจมั่น นายสิทธิเจตน์ อุไรวิชัยกุล ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง และอาจารย์ ดร วิทวัส รัตนถาวร ผลิตภายใต้ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ #CosmeticSciSDU #INewGenAward2020 #ThailandInventoryday2020 #ThailandNewGenInventorsAward

Read More >>

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 12 ปีมังกรสวรรค์

อาจารย์จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 12 ปีมังกรสวรรค์ ณ บริเวณ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 25 มกราคม 2563

Read More >>

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น ณ งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 (12th National Conference on Tropical and Sub-tropical Crops: CRDC12)

          นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ดีเด่น ด้านสารสกัดและเอนไซม์ ในหัวข้อเรื่อง “การศึกษาการเจริญเติบโตและปริมาณการผลิตสารสีของเชื้อรา Monascus purpureus TISTR 3615 โดยใช้เศษข้าว และรำข้าวเป็นแหล่งคาร์บอน และไนโตรเจน” ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 (12th National Conference on Tropical and Sub-tropical Crops: CRDC12) ณ อาคารเคเอกซ์ (KX: Knowledge Exchange) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีอาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Read More >>

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมโครงการการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผิวหนังในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรกอบการด้านเครื่องสำอาง เพื่อความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืนตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดอบรมโครงการการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับผิวหนังในระดับห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างศักยภาพผู้ปรกอบการด้านเครื่องสำอาง เพื่อความสามารถในการแข่งขันแบบยั่งยืนตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ให้กับผู้ประกอบการ และนักธุรกิจเครื่องสำอาง โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้บรรยาย และฝึกปฎิบัติการ โครงการนี้จัดขึ้นวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Read More >>