การรับสมัคร ระบบ TCAS สวนดุสิต รอบ Portfolio

การรับสมัคร ระบบ TCAS สวนดุสิต รอบ Portfolio ผ่าน ระบบ entrance.dusit.ac.th/TCAS เปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2560  รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 2 คณะ 6 สาขาวิชา ดังนี้  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ – สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) รับ 20 คน  โรงเรียนการเรือน – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร กทม.) รับ 20 คน – สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร กทม.) รับ 20 คน – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร กทม.) รับ 30 คน – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) รับ 20 คน – สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) รับ 10…

Read More >>