หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางจดอนุสิทธิบัตร

    หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ พาณิชย์กุล และคณะ จดอนุสิทธิบัตร "สบู่เหลวที่มีส่วนประกอบสารสกัดทองพันชั่ง"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *