การรับสมัคร ระบบ TCAS สวนดุสิต รอบ Portfolio

การรับสมัคร ระบบ TCAS สวนดุสิต รอบ Portfolio ผ่าน ระบบ entrance.dusit.ac.th/TCAS
เปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง 24 พฤศจิกายน 2560
 รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 2 คณะ 6 สาขาวิชา ดังนี้
 โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
– สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง) รับ 20 คน
 โรงเรียนการเรือน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร กทม.) รับ 20 คน
– สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร กทม.) รับ 20 คน
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร กทม.) รับ 30 คน
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) รับ 20 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) รับ 10 คน

>> สมัคร Online หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ entrance.dusit.ac.th/TCAS <<

📞 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-244 5555 Service Center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *